Generalforsamling 2019 d. 24. april, kl. 17:00

Den ordinære generalforsamling afholdes i Herning Frivillig Centers kantine
Fredensgade 14, i Herning. (Dagsordenen vises nederst)

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement og afhensyn hertil, beder vi om tilmelding – senest 10. april på telefon 5358 6588 eller på mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag sendes til kontakt@selvhjaelpherning.dk

Eventuelle indkomne forslag sendes ud til medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Du har stemmeret på generalforsamlingen, når du har betalt kontingent  for 2019  –  kr. 100,- Kontingent kan indbetales på foreningens konto i Ringkøbing Landbobank

reg.nr. 7670 kontonr. 0001276588 – Husk tydelig navn

Dagsorden for Generalforsamlingen i Selvhjælp Herning

Onsdag d. 24. april 2019 kl.17.00

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Orientering fra koordinator
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budgettet for 2019
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020
  Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem forbliver uændret.
 1. Indkomne forslag:
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ulla Mortensen ønsker ikke genvalg
  Birthe Sturm Andersen ønsker genvalg
  Sinikka Kangas Larsen ønsker genvalg
  Anna Marie Faarup fratræder bestyrelsen
  Birthe Mygind Thorup er ikke på valg
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt