fbpx

Referat bestyrelsesmøde marts 2024

Referat for bestyrelsesmøde d. 19-3-2024 kl. 15.45-18.00

 1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referatet godkendes.

 • Orientering fra konstitueret daglig leder Maria, herunder overgangen fra konstitueret daglig leder til projektleder

Se vedhæftede.

MH beder FCHs formandskab kontakte Helene for dialog, om Selvhjælp skal være repræsenteret i FCHs bestyrelse.

MH får mulighed for at bruge op til 7 timer ekstra om ugen frem 21/05/24. Formandskabet sender MH en mail om denne aftale.

 • Årsregnskab for 2023 godkendes

Hensættes 330.000 kr. til 2024, da det er fondsmidler, som går til projekter der afvikles i 2024, og fordi MH har været konstitueret, så derfor er projekter blevet udsat til 2024.

MH spørger revisor ind til, om der er hensat midler til 2024 i regnskabet, og hvad ”forudmodtaget tilskud og donationer” pålydende 261.240 kr. er.

Bestyrelsen godkender regnskabet med den betingelse, at 330.000 kr. hensættes til 2024.

Bestyrelsen og ledelsen skal overveje, om de ansatte skal have flere timer til at løse de opgaver, som der følger med de mange projekter, der er fundraiset til i 2024.

 • Budget for 2024 opdateres

Opdateres med justering af lønkroner, da Iben er på 37 timer, og hun skal på efteruddannelse. Se vedhæftede budget med tilrettelser.

 • Planlægning af generalforsamling
  Følgende er allerede aftalt:
  – GF afholdes mandag d. 22. april kl. 17
  – Bodil køber blomster til bordene, bestyrelsen hjælper til fra kl. 16 og står for oprydning bagefter
  – Kontoret bestiller mad til deltagerne
  – Kontoret udsender indkaldelse senest d. 22. marts
  – Kontoret finder dirigent
  – Kontoret står for indkøb af rødvin som erkendtlighed til dirigent
  – Kontoret tager referat
  – Forslag om vedtægtsændring: Bestyrelsen foreslår kontingentstigning fra nuværende 100,- til fremover 150,- for derved at skabe mulighed for at tilbyde gruppedeltagere
  gratis kaffe/te under møder
  – Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg og genopstiller. De bestyrelsesmedlemmer som vælges til GF, vælges ind for hhv. 1 og 2 år jf. vedtægter

Bestyrelsesmedlemmerne vælges ind for hhv 1 og 2 år på GF. Følgende to stiller på for 1 år: Helene og Kirsten. Følgende to stiller op for 2 år: Bodil og Ove

Kontoret printer medlemsliste – kontoret står for at tjekke deltagere medlemskab.

Kontoret sørger for stemmesedler.

MH, Iben og Helene mødes inden GF og planlægger. Dirigenten inviteres til møde før GF. MH indkalder til møde.

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter GF.

 • Årsrapport fra bestyrelsen/daglig leder drøftes

Tilrettes under bestyrelsesmødet. Helene sender opdateret version til MH.

 • Orientering om FRISE årsmøde/GF

God og inspirerende oplevelse for Bodil og Kirsten.

 • Bodil orienterer om møde med folketingsmedlem Mogens Jensen

Bodil har inviteret Mogens Jensen d. 13. maj kl. 11.30. Mødet planlægges med Iben. SH giver frokost.

 • Dato og punkter til næste bestyrelsesmøde

Planlægges til det konstituerende bestyrelsesmøde.

 1. Evt.

MH sender introplan for Ibens opstart til bestyrelse.

Scroll to Top